Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XVII KONFERENCJI ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

w dniach 22 – 23 kwietnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. XVII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (zwana dalej „Konferencją”) jest organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowym Tomyślu oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie (zwanych dalej „Organizatorem”) we współpracy z firmą PRODATAktórej przyznano status partnera organizacyjnego zajmującego się obsługą rozliczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronach internetowej: https://kassk.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Computer-Company/Kassk-176401435730402/
 3. Organizator ustala program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo dokonywania w nim zmian, nawet w terminie, w którym odbywa się ona Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu zajęć i kolejności wystąpień. 

II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 1. Konferencja odbywać się będzie stacjonarnie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
 2. Uczestnik Konferencji ponosi zryczałtowaną opłatę i w wysokości 200,00 zł netto (246 brutto). 
 3. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. Po tym terminie nieopłacone rezerwacje udziału będą anulowane.
 4. Organizator zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom prawo do udziału w poszczególnych punktach programu. 
 5. Organizator nie zapewnia noclegów. Uczestnik może skorzystać z proponowanych przez organizatora miejsc noclegowych. Wszystkie formalności i koszty związane z noclegiem ponosi Uczestnik.
 6. Organizator nie zwraca kosztów delegacji.
 7. Rekrutacja na Konferencję odbywa się przez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Formularz wraz z Regulaminem dostępne są na stronie https://kassk.pl.
 8. Przesłanie formularza przez Uczestnika nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem jego udziału w Konferencji. Potwierdzenie udziału Uczestnika w Konferencji nastąpi w wyniku przesłania wiadomości na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 9. Organizator przyjmuje zgłoszenia w postaci poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza wyłącznie drogą elektroniczną do 14 kwietnia 2022 r. 
 10. Ewentualne rezygnacje z udziału w Konferencji po 14 kwietnia nie będą uwzględniane. Wpisowe nie będzie zwracane. Istnieje możliwość wykorzystania wpisowego dla uczestnika delegowanego w zastępstwie.
 11. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne Organizator zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów, według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników Konferencji. 
 12.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego, jak również wykonywania instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Uczestnik Konferencji wyraża dobrowolną zgodę na: 

a. przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na potrzeby na potrzeby organizacji i dokumentowania przebiegu Konferencji, a w szczególności w procesie rekrutacji,

b. wykorzystanie swojego wizerunku i głosu na zdjęciach oraz nagraniach audio i wideo na potrzeby Konferencji, a w szczególności w celach promocyjnych i sprawozdawczości, 

 1. Administratorami danych osobowych są Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu oraz firma PRODATA.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika Kongresu, w tym rzeczy, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zakończenia naboru uczestników do udziału w Konferencji w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie https://kassk.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku niewystarczającego naboru lub zaistnienia zdarzeń losowych np. sytuacji epidemicznej w kraju.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Skip to content